Ako začať s plnením Vašich snov? Jednoducho...

 1. Finančný poradca Vám predstaví program pravidelného investovania Konto života PLUS.
 2. S Vašim finančným poradcom:
  • vyplníte Klientsky test, ktorý je súčasťou Návrhu zmluvy o riadení portfólia a prediskutujete s ním svoju aktuálnu situáciu. Vyplnenie Klientskeho testu Vám pomôže určiť Váš rizikový profil
  • definujete svoje investičné zámery a čas, v ktorom by ste ich chceli realizovať. Na základe Vašej aktuálnej situácie si zvolíte sumu, ktorú chcete pravidelne investovať
  • oboznámite sa s informáciami, ktoré Vám majú byť poskytnuté na základe právnych predpisov
  • vyplníte Návrh na uzavretie zmluvy o riadení portfólia Konto života PLUS.
 3. Následne prevediete finančné prostriedky na účet uvedený v návrhu zmluvy a zadáte trvalý príkaz.
 4. Administrátor programu pravidelného investovania Konto života PLUS, Vám po prijatí Návrhu zmluvy a zaplatení vstupnej investície, resp. splátky vstupnej investície zašle potvrdenie o akceptácii.

Design Cyril & Metoděj s.r.o.